katalog-mebli-szkolnych

Regulamin

Regulamin sklepu www.metalbit.com.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (zwane dalej OWS)

Metalbit Sabuda Kończyk spółka jawna 
ul. Zwycięzców 26
78-460 Barwice
tel./fax 94 373 23 95
Numer KRS: 0000893843 REGON: 368533990, NIP: 6731903292


§ 1. Strony transakcji
1. Stroną dokonującą sprzedaży jest firma Metalbit Sabuda Kończyk spółka jawna działająca pod adresem ul. Zwycięzców 26, 78-460 Barwice, zwana dalej Sprzedającym.
2. Stroną dokonującą zakupów w naszej firmie jest osoba prawna (firma) zwana dalej Kupującym.


§ 2. Składanie zamówień
1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
2. Zamówienie można składać w sklepie internetowym klikając na symbol koszyka kup teraz, jak również przez e-mail: biuro@metalbit.com.pl , a także telefonicznie i faxem pod numerem: 94/ 373 23 95.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego OWS w całości.

 

§ 3. Potwierdzanie zamówień
1. Każde zamówienie złożone zgodnie z §2 zostaje potwierdzone przez Sprzedającego na adres e-mail Kupującego podany w zamówieniu. Potwierdzenie zamówienia zawiera numer zamówienia nadany w naszym systemie, zakupione pozycje, wartość zamówienia, orientacyjny termin dostawy, dane płatnika oraz adres dostawy.
2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest na adres e-mail przed uruchomieniem procesu zmierzającego do dostarczenia towaru. W przypadku uwag do treści potwierdzenia zamówienia, wysłanego e-mailem na adres zamawiającego, należy zgłosić to Sprzedającemu w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia. W przypadku braku uwag zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w postaci, jaka jest na potwierdzeniu zamówienia. W sytuacji, gdy uwagi zostaną przedstawione, Sprzedający wygeneruje nowe potwierdzenie zamówienia. Zamawiający ma prawo i obowiązek wymagać, aby na potwierdzeniu zamówienia były wszystkie uwagi odnośnie cech produktu (kolor, wymiar, wysokość), a zwłaszcza te odbiegające od standardowej oferty.

3. Zamówienia potwierdzone do realizacji przez e-mail nie mogą być anulowane po upływie 48 godzin od wysłania potwierdzenia.

4. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Kupującego należy skontaktować się ze Sprzedającym w jak najszybszym czasie, gdyż jest to równoznaczne z brakiem przyjęcia zamówienia do realizacji.


§ 4. Dostawa towaru
1. Dostawy są realizowane na terenie całego kraju. Sprzedający jest w pełni odpowiedzialny za transport sprzedawanego towaru do Kupującego oraz odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 Kodeksu cywilnego.
2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany na zamówieniu. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru pod wskazany adres, jeśli dojazd do miejsca dostawy nie jest utrudniony dla auta o 8 metrach długości i wadze całkowitej do 8 ton.
3. Odbiór przesyłki od firmy przewozowej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem, z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.
4. Kupujący odbierając towar obowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
5. Koszt dostawy ryczałtowy wynosi 258,30  za jeden punkt dostawy na terenie Polski. Koszt ryczałtowy oznacza, że zamówienie zostanie dostarczone transportem wraz z innymi zamówieniami z tego samego województwa.
6. Termin dostawy ustalany jest w momencie przyjęcia zamówienia i wskazany jest na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Jest to przypuszczalny termin dostawy dla dostaw z ryczałtowym kosztem transportu 258,30 brutto. Sprzedający zastrzega sobie możliwość przyspieszenia terminu dostawy do 10 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy, a także wydłużenie terminu do 5 dni roboczych po planowanym terminie dostaw. Istnieje możliwość dostawy na konkretny dzień, przy czym koszty takiej dostawy ustalane są indywidulanie i wynoszą iloczyn ilości km od Barwic 78-460 do miejsca dostawy i powrotu, a także stawki transportowej 2,30 zł netto. Taki koszt dostawy oznaczony jest na potwierdzeniu zamówienia jako koszt transportu dedykowany.
7. W przypadku zamówień z formą płatności przedpłata termin realizacji podany na potwierdzeniu zamówienia aktualny jest tylko w przypadku zapłaty wartości proformy w ciągu 48 h od momenty otrzymania potwierdzenia zamówienia. W przypadku dokonania przedpłaty w późniejszym terminie zostanie podany nowy, orientacyjny termin dostawy.
8. Kupujący zobowiązuje się do odbioru mebli i ich rozładunku. Sprzedający nie wnosi towaru do miejsca użytkowania. Kierowca podaje tylko meble z auta lub w przypadku dostaw JAS FBG kurier przekazuje paletę z meblami.
9. Meble w większości dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu. Instrukcje montażu są do pobrania na naszej stronie www.metalbit.com.pl
 

 § 5. Sposoby płatności i faktury, certyfikaty.

1. Należność za zamówiony towar kupujący może uregulować w następujący sposób: w przypadku instytucji publicznych przelewem, w przypadku pozostałych podmiotów sposobem zapłaty jest przedpłata przed uruchomieniem zamówienia na produkcji (w tytule przelewu należy podać nr zamówienia lub proformy).
2. Numer konta do wpłat: PKO BP 47 1020 2791 0000 7002 0266 9869.
3. Do zakupionych towarów wystawiamy fakturę VAT.
4. Wszystkie ceny w naszej ofercie są wyrażone w złotych polskich.
5. Powyższe warunki dotyczą sprzedaży realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź dokonywania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze sprzedaży towaru w momencie składania zamówienia przez Kupującego w przypadku zaniżonej ceny spowodowanej omyłką w ofercie katalogowej lub w sklepie internetowym.
7. Odbiorcy hurtowi otrzymują możliwość zapłaty z odroczonym terminem płatności do limitu 25 tys. zł lub innego uzgodnionego i potwierdzonego przez sprzedającego. Warunkiem otrzymania limitu jest trzykrotny zakup i zapłata w formie przedpłaty. Sprzedający wstrzymuje dostawy towaru w momencie przekroczenia limitu i informuje kupującego o tym fakcie. Nowy termin dostawy zamówień w realizacji zostanie ustalony po uregulowaniu należności. Sprzedający wstrzymuje także realizację dostaw w przypadku braku płatności w ciągu następnych 5 dni po terminie płatności i przekazuje sprawę sciągania należności dla ubezpieczyciela. W tym przypadku wznowienie dostaw może nastąpić po zapłaceniu wszystkich wymagalnych terminem faktur i przedpłaceniu nowych zamówień. Sprzedający wstrzymuje sprzedaż z odroczonym terminem płatności jeśli kupujący nie wykonał 3 transakcji zakupu w ostatnich 12 miesiącach. Sprzedający bezpowrotnie wycofuje sprzedaż z odroczonym terminem płatności jeśli kupujący nie opłacił faktury w ciągu 7  dni od terminu płatności. Odbiorcy hurtowi tracą możliwość zakupu wg cennika hurtowego jeśli nie zrobią 3 zakupów w ciągu ostatnich 12 miesięcy na kwotę minimum 3000 zł netto każdy. W takim przypadku sprzedaż hurtowa może być wznowiona po 3 transakcjach na minimum 3000 zł netto po cenach detalicznych.
8. Certyfikaty wydawane są tylko dla wyrobów, które posiadają informację na naszej stronie www.metalbit.com.pl ”posiada certyfikat zgodności z normą”. Certyfikat wystawiany jest dla użytkownika końcowego i opisany jest numerem faktury lub dokumentem WZ. Przekazywanie, powielanie, użytkowanie dla mebli nie zakupionych w Metalbit jest zabronione.

 

 § 6. Reklamacje i zwroty

1. Na wszelkie meble szkolne i przedszkolne udzielamy 12-sto miesięcznej gwarancji.
2. Gwarancja obejmuje wady produktu tkwiące w nim samym w chwili dokonania dostawy oraz wady i usterki powstałe z winy Dostawcy.
3. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru należy składać na adres e-mail: biuro@metalbit.com.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko (firmę) zamawiającego, nr zamówienia lub nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji, a także dołączyć zdjęcia ułatwiające ocenę reklamacji.
4. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne przyjmowane są w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Reklamacje ilościowe należy zgłaszać maksymalnie w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru.
5. Firma Metalbit nie prowadzi sprzedaży dla konsumentów. Taką sprzedaż prowadzą nasze zaprzyjaźnione firmy dystrybucyjne.
6. Sprzedający nie wymienia mebli, które zostały zamówione w błędnej numeracji. Prosimy o kontakt z handlowcami, którzy pomogą dobrać odpowiedni rozmiar.
7. Procedurze reklamacji mogą być poddane tylko meble znajdujące się na terenie Polski. Sprzedawca nie wymaga odsyłania mebli do procedury reklamacyjnej. Wszelkie naprawy realizowane są w miejscu użytkowania lub towar wymieniany jest na wolny od wad w miejscu dostawy. W niektórych przypadkach wymagamy wydania reklamowanego towaru w celu naprawy.
8. Sprzedający nie uznaje reklamacji wynikających z błędu przyjęcia zamówienia. Podstawą do roszczeń reklamacyjnych są informacje znajdujące się na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
9. Sprzedający informuje klienta o rozpatrzeniu i sposobie realizacji reklamacji w ciągu 48 h od przyjęcia zgłoszenia reklamacji. Sprzedający zobowiązuje się do naprawy reklamowanego towaru w ciągu 21 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.


§ 7. Postanowienia końcowe


1. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu OWS i jest każdorazowo zobowiązany do jego przestrzegania w chwili dokonywania zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją zamówień będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami firmy „Metalbit” pod numerem telefonu 0-94 373 23 95 lub adresem email biuro@metalbit.com.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl